Πίεση Επιφάνειας


(12 ωρω)

Πηγή: www.metoffice.gov.uk